Privacyverklaring

Privacy verklaring – Knoll BV – versie 20 – 02 – 2020

Uw privacy

Knoll BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Knoll BV persoonsgegevens van relaties verwerkt waar onder p rospects, klanten, leveranciers, stakeholders, bezoekers van onze website en social media. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Knoll BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit betekent dat wij:

duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, als daar aanleiding toe bestaat te corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Knoll BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Knoll BV hiertoe contactgegevens, waar onder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres:
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak o f dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte – aanvraag te kunnen toesturen of e en bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoor beeld door campagnes via social media, waarbij Knoll BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
Als u bij ons bestelt en/of levert zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om in de toekomst persoonlijk per e – mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Indien sprake is van een transactie houden wij ons aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Apple accounts en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e – mails en andere bestanden.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbe voegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Knoll BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Knoll BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy – en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Knoll BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Knoll BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:

Knoll BV
Achthoevenweg 40
7951 SK Staphorst
e-mail: administratie@knollbv.nl